HUKUM SUMBANGAN WAKAF MENGGUNAKAN AKAUN BANK, KAD KREDIT DAN KAD DEBIT KONVENSIONAL

Jumlah Pembaca
503
Negara Asal
Malaysia
Tarikh Isu
Pengarang
Pengerusi Jawatankuasa Fatwa Selangor

NEGERI SELANGOR

Warta Kerajaan

DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY


Jil. 65 No.12


7hb Jun 2012                                 TAMBAHAN No.14 PERUNDANGAN


Sel. P.U. 48.

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003

FATWA DI BAWAH SESKYEN 47

MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadual dan disiarkan menurut subseskyen 48(6) Enakmen itu.

ADMINISTRATION OF THE RELIGION OF ISLAM (STATE OF SELANGOR) ENACTMENT 2003

FATWA UNDER SECTION 47

PURSUANT to section 47 of the Administration of the Religion of Islam (State of Selangor) Enactment 2003 [En. 1/2003], the Fatwa Committee for the State of Selangor, on the direction of His Royal Highness the Sultan prepare the Fatwa as set out in the Schedule and is published pursuant to subsection 48(6) of the Enactment.

JADUAL/SCHEDULE

HUKUM SUMBANGAN WAKAF MENGGUNAKAN AKAUN BANK, KAD KREDIT DAN KAD DEBIT KONVENSIONAL


  1. Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) tidak harus membuka akaun dibankkonvensional dan tidak harus menerima sumbangan wakaf menggunakanakaunbank, kad kredit dan kad debit bagi pemegang akaunkonvensional.

  1. PWS diharuskan menerima sumbangan wakaf daripada individu atausyarikatbukan Islam selagi tidak nyata sumber itu jelasharamnya.

Bertarikh 14 Mei 2012

Dated 14 May 2012

[MAIS/SU/BUU/05/002/18-1; P.U. Sel. AGM. 0007 Jld. 3]

Dengan Titah Perintah/ By Command

DATO’ SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD. WAHID

Pengerusi Jawatankuasa Fatwa Selangor/ Chairman of the Fatwa Committee of Selangor

Images (1)
  • 3.png

Latar belakang

Sistem Pengurusan Fatwa (FMS) adalah salah satu daripada usaha yang diambil oleh INFAD USIM untuk mengumpul dan menyebarkan fatwa dalam negara dan dari beberapa bahagian dunia telah dikumpulkan.

Pautan